Najbliższe szkolenia otwarte

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - szkolenie dla wykonawców w branży medycznej

Nowe Prawo Zamówień Publicznych - szkolenie dla wykonawców w branży medycznej

UWAGA:

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dynamiczną sytuację związaną z rosnącą liczbą zarażeń w Polsce na coronavirusa, oraz spowodowanymi tym faktem zgłaszanymi rezygnacjami z uczestnictwa w szkoleniu, zdecydowaliśmy o zaniechaniu realizacji szkolenia we wskazanym terminie. Nowy termin szkolenia zostanie opublikowany w najbliższym możliwym czasie.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

W połowie października nowa ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych została podpisana przez Prezydenta RP. 24 października licząca ponad 600 artykułów ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Ustawa przewiduje uproszczenia proceduralne, ma zwiększyć konkurencyjność, ułatwić dostęp do zamówień małym i średnim firmom, zwiększyć efektywność zamówień. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Warto odpowiednio wcześnie przygotować się do zmian, które wprowadzi nowe prawo.

Podczas naszego szkolenia zostaną omówione zostaną najistotniejsze elementy ustawy dotyczące bezpośrednio pracy wykonawców zamówień publicznych w służbie zdrowia. 

W trakcie szkolenia będzie można uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania związane z bieżąco przeprowadzanymi postępowaniami o zamówienia publiczne. Uczestnicy mogą również liczyć na poszkoleniowe doradztwo ze strony Wykładowcy - praktyka z bardzo dużym doświadczeniem zdobytym w pracy działach zamówień publicznych w zakładach opieki zdrowotnej.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Uzyskanie wiedzy istotnej dla wykonawców dotyczącej zmian w nowym Prawie zamówień publicznych.

 • Zweryfikowanie dotychczas stosowanych praktyk w świetle przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Poznanie praw i obowiązków uczestników postępowania.

 • Przedyskutowanie indywidualnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych.

Miejsce:
Warszawa, Centrum Konferencyjne Wilcza, ul. Wilcza 9

Termin:
19-20 marca 2020, godz 10-16  szkolenie odwołanie

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do wykonawców biorących udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

Ilość miejsc: 
max 25 uczestników.

Program szkolenia:

 • Zamówienia bagatelne i obowiązki zamawiającego związane z ich udzielaniem:
  • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.
  • Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Zasady udzielania zamówień publicznych.
 • Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień.
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 • Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
  • Analiza potrzeb zamawiającego.
  • Wstępne konsultacje rynkowe.
  • Ogłoszenia.
  • Udzielanie zamówień w częściach.
  • Katalog elektroniczny.
  • Zasady wnoszenia wadium – terminy wnoszenia i zwrotu, możliwość zatrzymania wadium.
  • Opis przedmiotu zamówienia – kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
  • Przedmiotowe środki dowodowe – etykiety, certyfikaty.
  • Podstawy wykluczenia z postępowania – obligatoryjne i fakultatywne.
  • Dozwolone warunki udziału w postępowaniu.
  • Udostępnianie zasobów.
  • Podmiotowe środki dowodowe:
   • oświadczenie w formie JEDZ,
   • kiedy są wymagane podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia?
   • uzupełnianie brakujących lub błędnych podmiotowych środków dowodowych.
   • aktualność podmiotowych środków dowodowych.
  • Tryby udzielania zamówień.
  • Wszczęcie postępowania.
  • Terminy składania wniosków i ofert.
  • Przetarg nieograniczony:
   • SWZ - zawartość, wyjaśnienie i zmiana,
   • terminy składania ofert,
   • tzw. „procedura odwrócona”.
  • Składanie i otwarcie oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
   • terminy związania ofertą – możliwość ich przedłużania,
   • otwarcie ofert,
   • poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – nie wpływających istotnie na treści oferty,
   • oferta z rażąco niską ceną lub kosztem i obowiązki stron z tym związane,
   • zamknięty katalog możliwości odrzucenia oferty,
   • kryteria oceny ofert – ograniczenia,
   • cena jako jedyne kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%,
   • wybór najkorzystniejszej oferty,
   • możliwość unieważnienia postępowania,
   • zawarcie umowy.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
  • Zakres stosowania.
  • Ogłoszenia.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
  • Tryb podstawowy.
  • SWZ lub opis potrzeb i wymagań – wyjaśnienie i zmiana.
  • Terminy składania ofert.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  • Terminy związania ofertą – możliwość ich przedłużania.
  • Zawarcie umowy.
 • Projektowanie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Odpowiedzi na zapytania uczestników, konsultacje.

Szkolenie dostępne również w formie zamkniętej (in company). 
Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zadzwoń: 507188997

Szkolenie poprowadzi: 
HANNA KRASZCZYŃSKA 
ceniona ekspertka w zakresie zamówień publicznych, wieloletni praktyk w prowadzeniu oraz nadzorowaniu postępowań w renomowanych placówkach opieki zdrowotnej (m.in. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie). Doradca w dziedzinie zamówień publicznych udzielający opinii eksperckich w realizowanych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Szwajcarskich. Uczestniczka wielu debat na temat rynku zamówień publicznych w Polsce a także w Unii Europejskiej. Od 12 lat prowadzi szkolenia w tematyce zamówień publicznych.

Koszt:
970 zł netto /os.

Rabaty:
Druga i trzecia zgłoszona osoba z jednej firmy uzyska każda 10% rabat. (873 zł netto za osobę)
Przy zgłoszeniu czterech i więcej uczestników z jednej firmy, wszyscy uczestnicy uzyskają 20% rabat. (776 zł netto za osobę).

Koszt obejmuje uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie.

Przeczytaj:
Zasady uczestnictwa w szkoleniach

 

©2020 Gremium IDK. All Rights Reserved.

Search